Program „Moje Ciepło”

CEL PROGRAMU:

Od 29 kwietnia 2022 roku ruszył nabór wniosków do programu “Moje Ciepło” dedykowanemu właścicielom lub współwłaścicielom nowych budynków jednorodzinnych. Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. NFOŚiGW współfinansuje zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowopowstałych budynkach jednorodzinnych, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

FORMA DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji ma nie przekroczyć 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych.

Beneficjenci:

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Wymagania dotyczące urządzeń:

W programie „Moje Ciepło” można uzyskać dofinansowania do powietrznych, wodnych lub gruntowych pomp ciepła. Muszą one jednak spełniać odpowiednie wymagania. Dla pomp ciepła typu powietrze/woda minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ dla temperatury zasilania 55 st. C. Podobne wymagania dotyczą gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda. Aby otrzymać na nie dofinansowanie, urządzenia muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55 st. C. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego. Klasę urządzenia należy udowodnić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej, które stanowią załączniki do programu.

Wymagania dotyczące budynków:

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok). W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021, które stanowią wyznacznik dla standardu nowo budowanych domów, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 70 kWh/(m2 × rok).

Terminy:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.  Nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.

Zapraszamy do kontaktu

Dowiedz się więcej! Szczegółowych informacji udzieli Specjalista ds. dotacji:

Katarzyna Pitura