Program Agroenergia 2022

CEL PROGRAMU
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Od 1 października 2021 roku do wyczerpania środków. Decyduje kolejność składanych wniosków.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

  • Osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
  • Osoba prawna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

NA JAKIE CELE MOŻNA OTRZYMAĆ ŚRODKI
1. Wsparciem finansowym objęte będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
c) pomp ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane
wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje
wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej wraz
z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane
wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje
zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych
Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d.
Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu
przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
3. Można wnioskować o oddzielne instalacje do 50 kW każda, jeśli są osobne PPE.

JAKIE INWESTYCJE SĄ WYKLUCZONE Z DOFINANSOWANIA
Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji
(decyduje Punkt Poboru Energii).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Pomoc udzielana w formie dotacji do 13% lub do 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (w
zależności od mocy instalacji), zgodnie z poniższą tabelą:

moc instalacji
udział kosztów kwalifikowanych
max. kwota dotacji
10 < kW ≤ 30
20%
15 000 zł
30 < kW ≤ 50
13%
25 000 zł
w przypadku instalacji hybrydowej dodatkowo
10 000 zł

Dla magazynów energii dofinansowanie może zostać udzielone do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.
Na każdy rodzaj inwestycji (fotowoltaikę, pompę ciepła, magazyn energii) przysługuje oddzielna kwota dofinansowania.

PRZYKŁAD
Inwestycja polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej, montażu pompy ciepła i magazynu energii.

dane instalacji
cena netto
udział kosztów kwalifikowanych
kwota dotacji
instalacja PV 50 kW
100 000 zł
13%
13 000 zł
pompa ciepła 50 kW
50 000 zł
13%
6 500 zł
magazyn energii
50 000 zł
20%
10 000 zł
dodatkowa dotacja do instalacji hybrydowej
10 000 zł
łączna kwota dotacji
39 500 zł

FORMA DOFINANSOWANIA
1. Dotacja.
2. Pożyczka zwrotna ze środków WFOŚ, jako uzupełnienie dotacji do wysokości środków
własnych w ramach realizowanego przedsięwzięcia (wymagany oddzielny wniosek).

WARUNKI WYPŁATY DOFINANSOWANIA
1. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp
ciepła, magazynów i innych instalacji, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także
zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
2. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem
energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz
systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
4. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed
montażem.
5. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji)
przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
6. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych
środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚ.
7. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków
Programu Agroenergia do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota
przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego
dofinansowania.
8. Zakończenie przedsięwzięcia nie może nastąpić później niż 12 miesięcy od daty złożenia
(wpływu) pierwszego wniosku w wersji papierowej do WFOŚ.

PROCEDURA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DOFINANSOWANIA
1. O udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku zgodnie z kryteriami określonymi w
regulaminie.
2. O możliwości udzielenia pomocy finansowej decyduje kolejność złożonych wniosków w
ramach naboru.
3. Po dokonaniu weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, w razie
konieczności jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, wnioskodawca zostanie o tym
poinformowany pisemnie (drogą pocztową) lub mailem (na wskazany we wniosku o
dofinansowanie adres mailowy).
4. Na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień, WFOŚ wyznaczy termin nie dłuższy niż 14
dni.

WARUNKI URUCHOMIENIA DOFINANSOWANIA
1. Wypłata przyznanego dofinansowania następuje w formie refundacji, na wskazany we
wniosku o dofinansowanie numer konta bankowego, po złożeniu dokumentów
rozliczeniowych (wniosku o płatność i załączników).
2. Beneficjent powinien złożyć prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o płatność w
terminie 12 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia.
3. Brak złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność we wskazanym
terminie może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
1. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wg wzoru WFOŚ – dotyczy
jedynie osób fizycznych prowadzących osobiście gospodarstwo rolne.
2. Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego – dotyczy wszystkich
wnioskodawców (zaświadczenie powinno obejmować całe gospodarstwo rolne i potwierdzać
powierzchnię użytków rolnych).
3. W przypadku gdy wnioskowana pomoc stanowi pomoc publiczną:
a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020
r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U., poz. 1338),
b) sprawozdania finansowe (z wyjątkiem mikro i małych przedsiębiorstw) za okres ostatnich
3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
4. Audyt energetyczny, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła w ramach
przedsięwzięcia. Audyt energetyczny budynku powinien zostać wykonany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów,
a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009
r. Nr 43, poz. 346, ze zm.)
5. Kopia umowy dzierżawy potwierdzona za zgodność z oryginałem (dotyczy dzierżawców
nieruchomości rolnych).

Zapraszamy do kontaktu

Dowiedz się więcej! Szczegółowych informacji udzieli Specjalista ds. dotacji:

Katarzyna Pitura