Program „Czyste Powietrze”

CEL PROGRAMU:
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

PROGRAM PRZEZNACZONY JEST:
Dla osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

POZIOMY DOFINANSOWANIA:

 • Podstawowy poziom – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł, mogą uzyskać do 25 tys. zł na wymianę kotła i termomodernizację (dodatkowo 5 000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej),
 • Podwyższony poziom – osoby, których przeciętny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  · 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
  · 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym
  mogą uzyskać do 32 tys. zł na wymianę kotła i termomodernizację (dodatkowo 5 000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej),
 • Najwyższy poziom – osoby, których przeciętny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  · 900 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
  · 1 260 zł – w gospodarstwie jednoosobowym                                                                  · oraz osoby, które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
  mogą uzyskać do 60 tys. zł na wymianę kotła i termomodernizację (dodatkowo 9 000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej).
Na co można uzyskać dofinansowanie?
 • źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarkę drzwiową i okienną
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy)
Terminy:

2018-2029 r. – czas realizacji
do 31.12.2027 r. – podpisywanie umów
do 30.06.2029 r. – zakończenie wszystkich prac objętych umową

Forma dofinansowania:
 • dotacja za pośrednictwem WFOŚiGW, gminy lub przez portal gov.pl 
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach), nie dotyczy najwyższego poziomu dofinansowania 
 • pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie (uruchomienie w późniejszym terminie), nie dotyczy podstawowego poziomu dofinansowania 

Przykład I
Osoba fizyczna uprawniona jest do podstawowego poziomu dofinansowania. Nie prowadzi działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym. W ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane i wymienione na nowe dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe. Zostanie zamontowana pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności oraz instalacja fotowoltaiczna. Całkowita suma kosztów kwalifikowanych wynosi 60 000zł. W tym przypadku maksymalna kwota dotacji wynosi 18 500 zł. 

Przykład II
Osoba fizyczna uprawniona jest do podwyższonego poziomu dofinansowania. Przez 12 miesięcy w roku prowadzi działalności gospodarczą w budynku mieszkalnym. Powierzchnia całkowita wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 10% powierzchni całkowitej budynku. W ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane i wymienione na nowe dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe. Zostanie zamontowany kocioł gazowy kondensacyjny oraz wykonana instalacja centralnego ogrzewania i instalacja c w. u. Ponadto przewidziane jest ocieplenie przegród budowlanych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Do obliczeń wlicza się również dokumentację projektową. Suma kosztów kwalifikowanych wynosi 92 500zł. W tym przypadku maksymalna kwota dotacji wynosi 28 800 zł.

Zapraszamy do kontaktu

Dowiedz się więcej! Szczegółowych informacji udzieli Specjalista ds. dotacji:

Katarzyna Pitura

Przykładowe wyliczenia kosztów inwestycji

po uwzględnieniu dotacji „Czyste Powietrze”

Dom jednorodzinny
z 2005 roku
Symulacja dotacji
Czystego Powietrza
Dom jednorodzinny<br/>z 2005 roku
 • Powierzchnia 150 m2
 • Zapotrzebowanie na ciepło 7,75 kW
 • Wymiana kotła węglowego na pompę ciepła

Wymiana kotła węglowego na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej efektywności energetycznej Vitocal 100-S o mocy 8,0 kW.

Przy kosztach kwalifikowanych wynoszących 30 000 zł kwota dotacji będzie wynosiła 13 500 zł.

Wylicz koszt dotacji za pomocą kalkulatora online: